tiêu chuẩn khảo sát Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

in hình lên cốc giá rẻ

tiêu chuẩn khảo sát Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Chẳng ai làm như Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi cả! Thưởng thì nhà thầu khảo sát lập dự án đầu tư là một. Vì khi đó tiện cho công việc cũng như Chủ đầu tư.
– Nếu Gold Tower 275 Nguyễn Trãi là cơ quan Chủ đầu tư thì phải thực hiện các bước như thế. số liệu khảo sát là phục vụ thiết kế, thế nên nhiệm vụ khảo sát lại là do thiết kế lập.
Trong trường hợp khảo sát và thiết kế không là 1 đơn vị thì lại phải có đơn vị thiết kế trước khi có đơn vị khảo sát để lập nhiệm vụ khảo sát.
CĐT, đơn vị khảo sát cũng có thể đưa ra nhiệm vụ khảo sát, nhưng nhiệm vụ KS có phù hợp cho thiết kế không thì lại phải có ý kiến của đơn bị thiết kế. Ở đây khảo sát để phục vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát là căn cứ vào quy chuẩn tiêu chuẩn quy định, chứ không phải ý kiến chủ quan của một đơn vị thiết kế. việc khảo sát phải theo tiêu chuẩn, quy chuẩn là điều đương nhiên. Đơn vị thiết kế khi lập nhiệm vụ tất nhiên là biết điều đó.
Còn sở dĩ mình nói đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát là điều tốt nhất vì nó phục vụ cho chính sản phẩm thiết kế của họ.
ở mục sau của diễn đàn Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đã có ý kiến về việc này, bạn có thể trao đổi để mọi người cùng có ý kiến thống nhất. Khi giao công việc khảo sát cho một đơn vị nào đó, thì thường là đơn vị đó lập đề cương nhiệm vụ khảo sát trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt, chứ ít thấy đơn vị thiết kế lập nhiệm vụ khảo sát để đơn vị khảo sát thực hiện.

Leave a Reply